Từ 01/7/2019, các cơ sở phải nộp Giấy chứng nhận GMP trước khi sản xuất.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BYT về việc hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe ngày 17/7/2019.
2 Thi Cong Phong Sach

Theo đó, cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước phải đáp ứng các nguyên tắc, quy định Thực hành sản xuất tốt (Good Manufacturing Practice – sau đây gọi tắt là GMP). Cụ thể:

Thứ nhất, cơ sở sản xuất phải có hệ thống bảo đảm chất lượng được xây dựng, thiết kế toàn diện, kết hợp với thực hành sản xuất tốt và kiểm soát chất lượng hướng đến mục tiêu chất lượng đề ra. Hệ thống bảo đảm chất lượng phải được xây dựng thành bộ văn bản hoàn chỉnh với các nguồn lực thực thi bao gồm nhà xưởng, thiết bị, nhân lực đầy đủ.

Thứ hai, phải kiểm soát chất lượng, theo dõi sản phẩm trong quá trình lưu thông và các vấn đề liên quan đến GMP, cho phép truy xuất lịch sử của lô sản phẩm, từ khi tiếp nhận nguyên liệu ban đầu đến khi phân phối thành phẩm…

Đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu đã được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phảm còn hiệu lực mà chưa có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì kể từ ngày 01/7/2019 phải nộp bổ sung Giấy chứng nhận trước khi sản xuất.

1 Thiet Ke Phong Sach

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

Từ ngày 15/02/2021, Thông tư này hết hiệu lực một phần bởi Thông tư 29/2020/TT-BYT.

Website: ytethaian.com

Tải về: https://drive.google.com/file/d/1-pzLzh-Pz28_BCc-OAJVXh6YrOCXFQNt/view?usp=sharing

 

error: Content is protected !!